cortexEN

Cortex Olio Preventa – Биостимулатор

,,Cortex Olio Preventa,, – Teчен повеќе наменски 100% органски – биостимулатор со широк спектар на дејство за повисоки поквалитетни приноси. Незаменлив во зимската заштита на овошките.

Опис:

,,Cortex Olio Preventa,, – Teчен повеќе наменски 100% органски – биостимулатор со широк спектар на дејство за повисоки и поквалитетни приноси.
Незаменлив во зимската заштита на овошките.

,,Cortex Olio Preventa,, преставува:
– Микс на екстракти од стручно селектирани растенија
– Се користи за органско и конвенционално производство
– Повеќенаменски биостимулатор наменет за сите видови едногодишни и повеќегодишни култури.
– Во овоштарството и лозарството може да се употребува пред почетокот на вегетацијата и во текот на вегетацијата.
– Се употребува филијарно со прскање на растенијата и преку системите за наводнување.
– Овозможува енергично активен развој на растенијата.
– Освен за исхрана на растенијата – Cortex Olio Preventa – биостимулаторот има и фитозаштитно дејство.
– Голема примена наоѓа во одгледувањето и заштитата на маслинки.
– Нема штетно дејство врз растенијата, апликантот и консументот.
– Нема штетни влијанија врз животната средина.
– Компатибилен е и може да се меша со било кој друг препарат за прихранување и заштита на растенијата без штетни последици врз растенијата.
– Нема каренца.
– Да се чува на темепратура до +25 степени.

cortex

Активност:
-БИОСТИМУЛАТОР СО ШИРОК СПЕКТАР НА ДЕЛУВАЊЕ НАМЕНЕТ ЗА ЕДНОГОДИШНИ И ПОВЕЌЕГОДИШНИ КУЛТУРИ, особенo голема примена наоѓа во одгледувањето, прихранувањето и заштитата на (Olea Europea) Mаслинката од одредени патогени причинители на бoлести и специфични штетници.
-Cortex Olio Preventa – СЕ КОРИСТИ ЗА СИТЕ ВИДОВИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ КУЛТУРИ, КАЈ ЕДНОГОДИШНИТЕ ВО СИТЕ ФАЗИ НА РАЗВОЈОТ, А КАЈ ПОВЕЌЕГОДИШНИТЕ И ВО ФАЗА НА МИРУВАЊЕ И ВО ТЕКОТ НА ВЕГЕТАЦИЈАТА.
-Cortex Olio Preventa – БИОСТИМУЛАТОР СЕ КОРИСТИ ВО ПОЛЈОДЕЛСТВОТО, ГРАДИНАРСТВОТО, ЦВЕЌАРСТВОТО, ОВОШТАРСТВОТО, ЛОЗАРСТВОТО, ВО РАСАДНИЧКОTO ПРОИЗВОДСТВО И ВО ШУМАРСТВОТО.
-Cortex Olio Preventa – БИОСТИМУЛАТОРOT МОЖЕ ДА СЕ КОРИСТИ ЗА ОРГАНСКО И ЗА КОНВЕНЦИОНАЛНО ПРОИЗВОДСТВО.

Начин на делување:
-Cortex Olio Preventa – биостимулатор кој Содржи висок % органска материја, потребните макро и микро елементи за растенијата, етерични масла, фитохормони, пигменти и органски киселини.
-Одличната комбинација на компонентите што влегуваат во составот на биостимулаторот овозможува активен, енергичен и брз раст и развој на растенијата, прилагодување на растенијата на стресови предизвикани од климатските промени и превентивна заштита на растенијата од одредени болести и специфични штетници.
-БИОСТИМУЛАТОРОТ – Cortex Olio Preventa поради содржината на одредени компоненти во составот (Етерични масла) има продолжено дејство и овозможуваат да се користи како во фаза на мирување така и во сите фази од развојот на растенијата.
– Cortex Olio Preventa – ги содржи најпотребните макро и микро елементи застапени во најлесно достапна форма за растенијата,како и фитохормони кои придонесуваат за брзо делување врз растенијата.
-Позитивните влијанија се видливи за релативно кратко време.
-Cortex Olio Preventa – биостимулаторот во својот состав има такви компоненти кои во комбинација со мирисни материи делуваат превентивно, односно репелентно – репулзивно со кои ги одбиваат штетните инсекти.
-Cortex Olio Preventa – поради содржината на одредени компоненти има Фитозаштитно дејствоно врз одредени патогени како што се SPILOAEA OLEAGINA, CAPNODIS SPP., PSEUDOMONAS SYNGAE, PHOMA INCOMPTA, MYCOCONTROSPORA CLADOSPOROIDES и специфични штетни инсекти, во било кој стадиум од развојот на штетниците, без разлика дали растенијата се во фаза на мирување или во активна фаза во растот и развојот.
-Cortex Olio Preventa – ЕФИКАСНО ДЕЛУВА – на штетните Поткорњаци – Skolytidae – Skolytinae, Цветојади – Curculionidae, Mолците Lepidopterae,Skarabaidae, Coleopterae Буби, разни видови Вошки – Aphididae и сл.

Количини и примена:
-Количините на примената на Cortex Olio Preventa – БИОСТИМУЛАТОРОТ зависат од разултатите од направените почвени анализи, состојбата на растенијата во посевите и насадите, времето на третирање и начинот на апликација.
– Употребата на Cortex Olio Preventa – БИОСТИМУЛАТОР во фаза на мирување на ОВОШНИТЕ ВИДОВИ за фолијарно третирање на овошките се употребува 40 литри на 1 хектар површина.
-Cortex Olio Preventa – БИОСТИМУЛАТОР кај ОВОШНИТЕ ВИДОВИ во текот на вегетацијата преку системот капка по капка се употребува 50 литри на 1(еден) хектар.
-Cortex Olio Preventa – БИОСТИМУЛАТОРОТ – ФОЛИЈАРНО може да се користи во фаза на интензивен раст и развој на растенијата како и во најосетливите фази од развојот (цветање и плодоносење), препорачливо е концентрациите на растворот за третирање и за едногодишните и за повеќегодишните култури во зависност од состојбата на посевите и насадите да се изведе со 3% до 5% раствор (3 – 5 литри Cortex Olio Preventa во 100 литри вода).
-Cortex Olio Preventa – БИОСТИМУЛАТОР – кога во едногодишните посеви и повеќегодишните насади одредени ШТЕТНИ ИНСЕКТИ биле застапени во КАЛАМИТЕТНА СОСТОЈБА СЕ ПРЕПОРАЧУВА превентивно да се употреби 5% р-р (5 литри на 100 литри вода), бидејќи и во таква концентрација истиот не е фитотоксичен за растенијата.

Резултати од примената:

-Употребата на Cortex Olio Preventa покажа видливи ефекти од нивната примена и висок степен на ефикасност за релативно кратко време.
-Одличната комбинација во составот овозможува подобар раст и развој на растенијата, зголемување на ПРИНОСОТ И КВАЛИТЕТОТ НА ПРОИЗВОДИТЕ.
-Резултатите од употребата ВРЗ ИНТЕНЗИВНИОТ РАСТ И РАЗВОЈ НА РАСТЕНИЈАТА Е ЗА РЕЛАТИВНО КРАТКО ВРЕМЕ.
-ВЛИЈАЕ ВРЗ ИНТЕНЗИТЕТОТ НА ФОТОСИНТЕЗАТА И ПОРАСТОТ.
-ИМА ВЛИЈАНИЕ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ИМУНИТЕТОТ НА РАСТЕНИЈАТА НА СТРЕСНИ СОСТОЈБИ ПРЕДИЗВИКАНИ ОД КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ.
-Го зголемува имунитетот на растенијата кон одредени патогени причинители на паразитните болести, како и причините за појава на непаразитните болести.
-ИМА ЗНАЧИТЕЛНО превентивно и директно влијание во намалувањето на бројноста и уништувањето н одредени специфични ШТЕТНИИЦИ како ВО ЕДНОГОДИШНИТЕ ПОСЕВИ така и во ПОВЕЌЕГОДИШНИ НАСАДИ.
-SCOLYTINAE – Поткорњаци,SKARABAIDAE – Бумбари,COLEOPTERA – Curculionidae,APHIDIDAE – Вошки,LEPIDOPTERA – Молци и други штетници.
-Не е фитотоксичен, Компатибилен е и може да се меша со други ѓубрива и препарати за заштита на растенијата
– Финалните резултати од примената на Cortex Olio Preventa се:
– Здрави растенија, Богат род, Висок квалитет, Подобар состав на плодовите.
– Маслиновите плодови имаат зголемена концентрација на масло.
– Плодовите подолго се чуваат без да претрпат поголеми Органолептичко – физичко – хемиски промени, Стабилни приноси, Намалени трошоци во одгледувањето, зголемена конкурентност и поголема профитабилност.

Пакување:

Се пакува во 1л, 5л, 10 литарски пластични туби, заштитени од било какво хемиско и надворешно влијание.
Рок на траење – 5 Год.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Cortex Olio Preventa – Биостимулатор”